Publicerad 2013-02-11

Fortsatt stora skillnader i djurskyddsregler

Skillnader i djurskyddskrav för gris

  Sverige Danmark Tyskland
Svanskupering * Förbud Kupering tillåts vid behov Kupering tillåts vid behov
Andel icke svanskuperade grisar* 100% 0,8% 0,8%
Fixering av sugga** Förbud En vecka innan grisning fram till fyra veckor efter betäckning (80x2 dagar) En vecka innan grisning fram till fyra veckor efter betäckning (80x2 dagar)
Utrymme för sugga med smågrisar 6m2 4m2 4m2
Förbud mot helspalt Ja
Nej *** Nej
Avvänjningsålder
Minst 28 dagar Minst 21 dagar
Minst 21 dagar
* EFSA 2007. Varken svanskupering eller reducering av hörntänder får ske rutinmässigt utan endast om det finns bevis på att skador har uppkommit på suggornas spenar eller på övriga grisars öron eller svansar. Innan sådana ingrepp genomförs skall andra åtgärder vidtas för att förhindra svansbitning och andra oönskade beteenden. När detta görs skall hänsyn tas till miljön i dess helhet och beläggningsgraden. Olämpliga djurhållningsmetoder och miljöförhållanden skall åtgärdas.

** Förbud införs i hela EU från 1 januari 2013, vilket dock innebär att suggorna fortfarande står fixerade 45 procent av sin produktiva tid. Det varierar hur medlemsstaterna uppfyller direktivet. Sverige är en av 10 medlemsstater som uppfyller direktivet till 100 procent.

***Helspalten ska fasas ut så en tredjedel av ytan blir fast (Sverige har krav på två tredjedelar fast golv) till 2015, nybyggnation av helspalt förbjudet sedan 2000.
Den första januari började det nya suggdirektivet att gälla i EU. I samhällsdebatten kan man lätt få bilden av att det nu inte finns några skillnader mellan svensk grisuppfödning och grisuppfödning inom övriga EU. Det är fel! Många av skillnaderna är inte kopplade till det nya direktivet utan regleras i direktiv som gällt länge. Trots att det enligt svensk tolkning är förbjudet sedan länge, kuperas svansarna på nästan alla grisar i exempelvis Tyskland och Danmark.

Sveriges Grisföretagares verksamhetsledare Margareta Åberg har sammaställt en del av skillnaderna i tabellen nedan.