Publicerad 2017-11-22

Strategiska insatser  räddar smågrisliv

Från publiken frågades hur man vet hur hög mjölkproduktion man kan förvänta sig av den enskilda suggan. Svaret blev att en sugga som gett mycket mjölk under en digivningsperiod, vanligen gör det även under nästa.

Energi inför natten

Att förlägga sista utfodringen vid 20-tiden på kvällen under grisningsdagarna kan vara ett enkelt sätt att rädda små-
grisar, påpekade Thorup. Tidigare utfodring medför att suggans energinivåer är låga inför grisningen, som oftast sker nattetid, och en trött sugga ökar risken för dödfödda smågrisar. I försök har man uppmätt antalet dödfödda smågrisar till 8,2 procent, om det går mer än sex timmar mellan utfodring och grisning. Är tidsintervallet däremot under sex timmar mättes antalet dödfödda smågrisar till 4,1 procent.

Slutligen påtalade de båda experterna vikten av att gårdsanpassa insatserna, för att få bästa resultat av dem.

Gunner Sørensen, chefs­forskare vid Seges Svine­produktion, menar att kostnaden för att obducera smågrisar vanligen snabbs tjänas igen när man kan sätta in strategiska åtgärder för att minska smågrisdödligheten.
– Suggan ska ta hand om smågrisarna, men det är djurskötaren som ska ha 100 procent koll så att allt fungerar, sa Flemming Thorup som är chefsforskare vid Seges Svineproduktion.Foto: Emma Sonesson