Publicerad 2017-11-26
Försäljningen av antibiotika uppges i milligram per PKU som ungefär motsvarar vikten av levande djur i ett land, uttryckt i kilo. Måttet är trubbigt och ska tolkas med försiktighet enligt SVA.Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Antibiotika: Sverige är bäst i klassen

Svenska lantbrukare använder minst antibiotika till sina djur inom EU och anledningen är enkel - friska djur behöver inte medicineras.

En ny rapport från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, redovisar försäljningen av antibiotika till lantbruksdjur under 2015. Siffrorna visar att Sverige fortsatt är bäst i klassen i EU. Norge och Island som inte är med i EU ligger allra lägst när det kommer till försäljningen av de 30 länder som är med i rapporteringen.

Den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram per populationsenhet, PKU. PKU motsvarar ungefär den sammanlagda levandevikten av djur i ett land uttryckt i kilo. Detta för att ta hänsyn till att antalet djur skiljer sig åt mellan länderna. Siffrorna ska dock tolkas med försiktighet skriver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i ett pressmeddelande.

Snittet för de 30 länder som är med i 2015 års rapportering ligger på 136 milligram per PKU. Högst ligger Cypern på 434,2 milligram per PKU och Sverige ligger på 11,8, vilket är en högst marginell uppgång från 11,2 år 2014.

skillnader i användning

Det finns stora skillnader i hur länderna använder antibiotika. 91 procent av länderna använder antibiotikan i gruppmedicinering direkt i vattnet eller fodret. Motsvarande siffra för Sverige är tio procent. Gruppmedicinering innebär att även djur som inte är sjuka medicineras och därmed ökar risken för att resistens ska uppstå.

Det finns även skillnader i vilken typ av antibiotika som används. Antibiotika med brett spektrum är verksamt mot flera bakterietyper, men medför å andra sidan en högre risk för resistensutveckling. Antibiotika med smalt spektrum biter på färre bakteriesorter, men är bättre ur ett resistensperspektiv. I Sverige arbetar man för att använda smalspektrumantibiotika.

Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte har varit förbjudet i Sverige sedan 1996 och inom EU sedan 2006. Men i en del länder används detta fortfarande.

 

Katarina Johnsson
Grisföretagaren