Publicerad 2017-11-10
Den svenska vildsvinsstammens storlek och täthet är en mångfacetterad fråga som dock har stor betydelse vid ett eventuellt utbrott av i framtiden. Foto: Mostphotos

Oroande utveckling av ASF i Europa

Afrikansk svinpest (ASF) fortsätter oroväckande nog att vinna mark i Europa. Sedan 2014 har sjukdomen regelbundet rapporterats i de baltiska länderna och Polen. Under sommaren tog ASF ytterligare ett rejält kliv in i centraleuropa när Tjeckien rapporterade fall på vildsvin i landet. Det är också fall bland vildsvin som utgör den övervägande majoriteten av de sjukdomsutbrott som rapporteras i övriga länder. Trots åtgärder har man inte varit framgångsrik när det gäller att kontrollera smittan. Det är en oroande utveckling.

Karl Ståhl är biträdande statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt. Han bekräftar en tilltagande oro för ASF bland europeiska myndigheter och organisationer.  
Foto: Göran Ekeberg/SVA

Biträdande statsepizootolog Karl Ståhl på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) jobbar sedan en tid tillbaka från Bryssel och bekräftar att det finns en oro och en pågående diskussion kring afrikansk svinpest på europeisk myndighetsnivå, och att man på återkommande möten diskuterar och uppdaterar den strategi som funnits på plats sedan sjukdomen introducerades i Europa.

– Att smittspridningen fortsätter betyder dock inte automatiskt att strategin inte fungerar, vi måste kanske se mer långsiktigt på arbetet och acceptera att det tar lång tid att bekämpa sjukdomen i den vilda populationen. Att sjukdomen sedan tar geografiska skutt har med den mänskliga faktorn att göra och den är ännu svårare att kontrollera, säger han.

Tar fram handlingsplan

ASF sprids lätt via icke värmebehandlat kött, köttprodukter eller kroppsvätskor från smittade djur och införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin.
– Sverige har en bra beredskap om det gäller ett utbrott bland tamsvin. Vi är väl förberedda för ett utbrott av det slaget och jag ser inte att det skulle vara ett problem att snabbt spåra och begränsa smittspridningen. Ett utbrott bland vildsvin är däremot inte lika självklart och här pågår arbete med att ta fram en tydlig handlingsplan, säger Karl Ståhl.

Diskussion om vildsvin

Vildsvinspopulationens storlek i Sverige är ofta föremål för diskussion, inte minst i samband med oro för utbrott av ASF. Även på EU-nivå diskuteras riktad jakt som en del av strategin och vissa länder har också tagit beslut om att minska vildsvinsstammens storlek och täthet i högriskområden i förebyggande syfte.

– Vi behöver nog ta upp en diskussion om hur den svenska vildsvinsstammen skall se ut i framtiden. Men en diskussion om vildsvinsstammens storlek och täthet har många andra aspekter att ta hänsyn till än bara dess betydelse för möjligheten att kontrollera ett eventuellt utbrott av afrikansk svinpest, säger Karl Ståhl.

 

Ebba schwan
Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll