Publicerad 2018-02-23

Tre nya projekt beviljas medel från Stiftelsen svensk grisforskning

Stiftelsen svensk grisforskning är Sveriges Grisföretagares egen stiftelse, som årligen stöttar ett antal forskningsprojekt som anses vara betydande för den svenska grisbranschen. I 2017 års utlysning söktes medel för åtta stycken projekt, varav tre beviljades. De tre projekten som kommer att finansieras är:

• Pilotprojekt - kartläggning av PSE-förekomst i svensk grisproduktion, Anders Karlsson, SLU.

• Utredning av dynamiken av luftsvägspatogener i slaktgrisproduktionen, Carl-Johan Ehlorsson och Erik Nörregård, Gård & Djurhälsan.

• Är seminsperma en potentiell källa till spridning av trans-placentala virus, Maja Malmberg, SLU.