Publicerad 2018-06-12

Tio i topp 2017

Smågrisproduktion (föregående års placering inom parantes)

1 (4) Kialtsdal Lantbruk AB, Frederik Nilsson, Vinslöv

Smågrisbesättning med 400 suggor i 3-veckorssystem. 30,9 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Frederik Nilsson och sköts tillsammans med förmannen Tommy Axelsson, personalen Valentin Pavliuk och Bogdan Pavliuk. Besättningen köper in gyltämnen. Stallarna består av grisningsboxar med gjutjärnsspalt, tillväxtboxar med tak och djupströbädd till sinsuggorna. Grisarna utfodras med torrt, inköpt foder. Arbetsåtgången är skattad till 10 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Djup-ströbäddarna ger starka ben på suggorna. Helheten i stallet är bra och vill inte ändra på något.
Framgångsfaktorer: Intres-serad och ambitiös personal som arbetar tillsammans på ett bra sätt med Tommy i spetsen. Arbetar med TN70 som har varit ett lyft för produktionen. Bra samarbete med veterinär Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa och Simon Kvartborg, KLS Ugglarps Dalsjöfors.  

2(2) Gamlegård, Alf Söderlin och Annelie Hjalmarsson, Lövestad

Smågrisbesättning med 115 suggor i 7,7,8-veckorssystem. 30,5 producerade smågrisar/sugga och år.
Gården ägs och sköts av Alf Söderlin och Annelie Hjalmarsson. Till sin hjälp har de också Sven Arne Nilsson som anställd. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och sinsuggavdelning, med djupströbäddar och ätbås. Tillväxtboxarna har plats för två kullar och det är fri utfodring i automater. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 20 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Stallet fungerar bra med en effektiv planlösning. Det är nära till allt. Boxarna och utgödslingen fungerar bra med mycket halm.

Framgångsfaktorer: Att ha ett gott djuröga och en bra avel för att få produktiva och hållbara suggor. För att nå en bra produktion så är det viktigt att man kostar på djuren ett bra foder.

3(2) Erland och Ann Jakobsson, Ljungbyholm

Externintegrerad besättning med 91 suggor i 3-veckorssystem. 30,2 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna Erland och Ann Jakobsson tillsammans med medarbetaren Gudrun Andersson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med 1,2 meter gjutjärnsspalt utan fixeringsmöjlighet och sinsuggavdelningen består av trerummare. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Halm av god kvalitét används till strö. Skattad arbetsåtgång är 22 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Den egendesignade grisningsboxen utan fixeringsmöjlighet och med en stor skyddad smågrishörna som rymmer kullar på 14–15 smågrisar.

Framgångsfaktorer: Goda och genomarbetade rutiner. Avelsframsteget har varit bra. Minskad utslagning av förstagrisare har uppnåtts genom att gruppera dessa separat efter avvänjning. Detta har lett till färre slagsmål och skador, vilket i sin tur har lett till att fler suggor behålls i produktion och ett bättre avelsframsteg.

4 (-) Löderups Gris AB, Johan och Torsten Thuresson, Löderup

Integrerad avelsbesättning med 300 suggor i 4,4,3-veckosystem. 30,0 producerade smågrisar/sugga och år. Besättningen ägs av Johan och Torsten Thuresson och sköts tillsammans med medarbetarna Tobias Persson, Piotr Gieda och Karin Pålstam. Avelsbesättning med Z som moderdjur, producerar TN70 till försäljning. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och sinsuggorna går i trerummare. Grisarna utfodras med blött färdigfoder där vatten tillsätts.

Nöjd med i stallet: Nöjd med helheten som fungerar bra.

Framgångsfaktorer: Enga-gerad personal! Den nya genetiken, har bytt från Y till Z. Har ett stort fokus på suggorna och är noga vid urval av gyltor. Fokuserar på att suggorna är i rätt hull och kondition vid grisning, vilket bidrar till en bra mjölkproduktion. Sedan några år tillbaka sker ett aktivt arbete med att anpassa foder och utfodringsstrategi efter djurmaterialet på gården i samarbete med Chris Opschoor, TopigsNorsvin, Jan Vugts, HK Scan, veterinären Erik Nörregård med flera inom Gård & Djurhälsan, Lantmännen och Svenska Köttföretagen.

5  (1) Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg

Smågrisbesättning med 276 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 29,8 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna Anna och Örjan Bertilsson tillsammans med medarbetarna, Abedin Berisha och Annika Bengtsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av två grisningsavdelningar och tre tillväxtavdelningar. Sinsuggorna inhyses i trerummare. Grisarna utfodras med hemmablandat blötfoder. Skattad arbetstidsåtgång är 12 tim/årssugga.

Nöjd med i stallet: Ljust och trivsamt stall med egenutvecklad, lättarbetad grisningsbox med lösa suggor. Klimatstyrd och lättarbetad smågrishörna.

Framgångsfaktorer: Galt-vagnen som används vid betäckning är bra. Arbetsrutinerna är strikta och utvärderas och förbättras hela tiden för en ökad effektivitet. Lägger mycket tid i stallet vid grisning. Egen rekrytering, framgångsrikt avelsmaterial och god hälsa på djuren. Annika och Aberdin har gjort ett superjobb och ställt upp så mycket de kunnat. Tillsammans med både de som jobbar på gården och till exempel rådgivare Jessica Sandberg på Griskonsult har även 2017 rotts i hamn.  

5 (6) Junegården, Daniel och Jennie Juneberg, Kalmar

Smågrisbesättning med 550 suggor i 2-veckorssystem. 29,8 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna Jennie och Daniel tillsammans med personalen Ann-Louise, Mantas, Göran, Jan och Isabelle. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar och tillväxtstall. Betäckningen sker på djupströ och sinsuggorna inhyses i trerummare. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 13 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Grisnings-boxarna är lättjobbade och funktionella med värmelampa och tak över smågrishörnan.
Framgångsfaktorer: Foku-serar på alla delar i produktionen. Allas arbetsinsatser är lika viktiga, från tvättning, seminering till kullutjämning. Färdigfodret som utfodras torrt är lättskött och tryggt gällande hygien och näringsvärde. Levande födda har ökat i besättningen och har gett fler avvanda. Har en bra tillväxt på smågrisarna utan zinkfoder.

7 (5) Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge

Integrerad besättning med 456 suggor i 3-veckorssystem. 29,2 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av äga-rna Jeanette och Hans Blackert tillsammans med medarbetarna Karin Linderson, Mattias Fyhr och Emelie Forsberg. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och djupströbädd till betäckning- och sinavdelning. Suggorna utfodras med hemmablandat blötfoder som innehåller vassle och gränsmjölk, i ett restlöst system. Skattad arbetsåtgång är 13 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Till-växtboxen är kanon och att suggorna går på djupströbädd, det är lättskött och ger välmående djur.

Framgångsfaktorer: Otr-oligt engagerad personal och duktig veterinär som är väldigt intresserad. Jobbar efter strikta rutiner som hela tiden utvärderas och förnyas. Förbättrad djurhälsa och ett bättre avelsmaterial. Har bytt från premix till koncentrat för att få ett säkrare foder.

7  (9) Sofielunds Lantbruks AB, Anette och Fredrik Persson, Fjälkinge

Integrerad besättning med 400 suggor i 3-veckorssystem. 29,2 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna Anette och Fredrik Persson tillsammans med medarbetarna Linda, Linnéa och Magdalena. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och djupströbäddar för sinsuggorna. Suggorna utfodras med köpt blötfoder.

Nöjd med i stallet: Tak över smågrishörnan.

Framgångsfaktorer: Sugg-orna presterar mycket bra och är nöjd med avelsmaterialet. Personalen är duktig och följer rutiner noggrant. Använder amsuggor. Rätt insats i rätt tid!

7 (-) Brynstorp Gård AB, Lars-Erik Nilsson, Skänninge
Integrerad besättning med 254 suggor i 5,6-veckorsystem. 29,2 producerade små–grisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägaren Lars-Erik Nilsson tillsammans med medarbetarna Gabriella Eimir och Lars-Åke Karlsson. Besättningen använder egen rekrytering. Stallarna består enhetsboxar och djupströbäddar till betäckning- och sinavdelning. Suggorna utfodras med hemmablandat blötfoder. Skattad arbetsgång är cirka 12 tim/årssugga.

Nöjd med i stallet: Trivs med enhetsboxar och vill inte byta dessa mot annat system.

Framgångsfaktorer: Ihärdigt och fokuserat arbete från duktig personal. Arbetar med strategisk halmning inför grisningen. Fokus på sinsuggeutfodringen så att det föds livskraftiga smågrisar.  

10   (7)    Åby storgård, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög
Integrerad besättning med 330 suggor i 2-veckorssystem. 29,1 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna Charlotte Önnestedt och Per Pålsson tillsammans med medarbetarna Lisa, Jennifer och Hedda. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med gjutjärnsspalt och tillväxtboxar med tvärtråg. Sinsuggor inhyses i Burträskboxar. Suggorna utfodras med eget blötfoder innehållande korn, havre, ärtor, premix, soja och vassle. Skattad arbetsåtgång cirka 11 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Bra planlösning på stallet, nära till alla djuren, yteffektivt, lättskött och lättarbetat.

Framgångsfaktorer: Man arbetar med struktur och tydliga arbetsrutiner som utvärderas kontinuerligt. Noggrann dokumentation. Ett gott hälsoläge. Engagerade ägare och duktiga medarbetare.

Resultat för besättningarna på topplistan

Föregående års resultat inom parantes

Producerade smågrisar per årssugga    29,8    (29,1)
Medelantal suggor och gyltor    317    (391)
Levande födda per kull    15,0    (14,7)
Avvanda per kull    13,1    (12,8)
Dödlighet före avvänjning, procent    12,4    (12,4)
Dödlighet efter avvänjning, procent    1,4    (1,4)
Grisningsprocent    90,5    (90,6)
Improduktiv tid, dagar    10,1    (9,8)

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltals-beräkningen har möjlighet att hamna på Tio i topp. I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

  • De insända resultaten skall tillsammans omfatta minst 250 dagar.
  • Det måste finnas minst två perioder insända under året.
  • Perioder räknas till de år de avslutas, det vill säga alla perioder med slutdatum under 2017 räknas till 2017.
  • Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet för besättningar där vi, om möjligt i samråd med eventuell rådgivare, bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp WinPig har bestått av Kerstin Annér, Elin Karlsson och Ingvar Eriksson - Gård & Djurhälsan, Åsa Bönnestig - Svenska Köttföretagen, Erling Johansson - KLS Ugglarps, Sophia Isberg - HKScan Agri och Caroline Germer - Skövde Slakteri.