Publicerad 2018-08-28
Grisningslängden ökar när det går mer än tre timmar mellan den senaste utfodringen och tidpunkten då grisningen börjar.
Källa: T. Feyera & P. K. Theil, Aarhus Universitet
Grafik: Malin Strandli


Säkerställ suggans energinivå    för ökad smågrisöverlevnad

Ju längre tid det går mellan sista utfodringen före grisning och grisningens start, desto längre grisning och fler dödfödda smågrisar, det slår danska forskare fast.

Den som fött barn kan skriva under på att det är en energikrävande process. Detsamma gäller för suggornas grisningsförlopp. Att en utdragen grisning ökar risken för dödfödda smågrisar är känd kunskap. På senare tid har det även pratats allt oftare om utfodringens betydelse för att åstadkomma ett så kort och komplikationsfritt grisningsförlopp som möjligt.

 

Suggor utfodras vanligen två gånger inför grisning, ofta under ordinarie arbetstid, exempelvis klockan 7:00 och 16:00. Det betyder att de som börjar grisa klockan 04:00 inte fått foder på tolv timmar dessförinnan. Suggans energidepåer är då dåligt fyllda, vilket ökar risken för ett utdraget grisningsförlopp och dödfödda smågrisar. Foto: Emma Sonesson

Tydliga resultat

För att ta reda på sambandet mellan grisningsförlopp och utfodring, gjorde forskare vid universitetet i Aarhus i Danmark ett försök i universitetets anläggning AU-Foulum. I försöket studerades 166 grisningar och 2 889 smågrisar.

Resultaten var tydliga; de suggor som fått foder inom de tre sista i timmarna före grisningens start hade 3,3 timmar kortade grisning och 3,7 procentenheter lägre dödfödda smågrisar.

– Det handlar om att suggans energidepåer förbrukas före eller under grisningen, om det går för lång tid mellan tidpunkten för sista utfodring och grisningens start - hon får ganska snabbt lågt blodsocker, förklarar en av forskarna, Peter K. Theil, som arbetar vid institutet för husdjursvetenskap vid universitetet i Aarhus.

Biologin bakom det hela är att stärkelsen i fodret tas upp i tarmen i form av socker fyra till sex timmar efter utfodring. 

Peter Kappel Theil är senior­forskare vid institutet för husdjursvetenskap, universitetet i Aarhus.
Foto: Aarhus Universitet

Stor potential

Rekommendationen från forskarna blir således att utfodra minst tre, men gärna fyra gånger per dygn inför grisning, åtminstone om utfodringssystemet är automatiskt. Samtidigt slår de ett slag för att ge 3,0 suggfoderenheter (runt 28 MJ NEsugg, reds. anm.), istället för som tidigare rekommenderats 2,5 (runt 23 MJ NE sugg, reds. anm.), dagarna innan grisning.

– Sammanfattningsvis ser det ut som att det finns en enorm potential att reducera antalet dödfödda smågrisar och därmed öka smågrisöverlevnaden markant. Och genom att säkra en mer jämn energiförsörjning över hela dygnet för suggan inför grisning, är det är inte heller orealistiskt att anta att livskraften hos de levande födda små­grisarna förbättras och bidrar till ytterligare högre överlevnad, avslutar Theil intervjun på universitetets hemsida.

Andelen dödfödda (procent) smågrisar ökar, ju längre tid det går mellan utfodring och grisningens start.  
Källa: T. Feyera & P. K. Theil, Aarhus Universitet; Grafik: Malin Strandli

Emma Sonesson
Grisföretagaren