Publicerad 2018-08-29

Var lägger du din röst  i riksdagsvalet?

Det drar ihop sig till val i Sverige. Grisföretagaren har tagit pulsen på representanter för åtta olika riksdagspartier och här kan du läsa om hur de ser på några aktuella frågor för grisbranschen.

1. Enligt livsmedels­strategin ska svensk livsmedelsproduktion öka fram till 2030. I vilken grad anser ditt parti att grisuppfödningen i landet ska öka och hur ska vi nå dit?

 

2. I dag kan barnen i svenska skolor serveras kött som är producerat under förhållanden som inte är lagliga i Sverige och som ofta kräver väsentligt mycket mer antibiotika än vad den svenska modellen gör. Hur ser ditt parti på det?

 

3. En undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att det i snitt tar runt tre år för jordbruksföretag att få MKB-tillstånd när man vill utöka animalieproduktion. Tycker ditt parti att det är rimligt? Om inte - vad avser ni att göra åt saken?

 

4. Sammanfatta med en mening varför man som aktiv i grisbranschen ska rösta på just ditt parti!

Lars Tysklind, Liberalerna

1. – Liberalernas utgångspunkt är marknadsekonomi och frihandel. Det behövs en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar utifrån konsumenternas efterfrågan. Men vi anser inte att det ska sättas upp politiska produktionsmål. När det gäller olika företags förutsättningar har vi som generell ingång att det måste bli enklare och billigare att driva företag. Skatter på jobb och företagande ska sänkas och det behövs ett minskat regelkrångel. Svenskproducerad mat, inklusive griskött, är av väldigt hög kvalitet. Höga miljöambitioner och god djurvälfärd med låg antibiotikaanvändning bidrar. Detta är en konkurrensfördel. Allt fler människor är beredda att betala lite mer för mat av hög kvalitet som både är bra för hälsa, miljö och klimat. Vi ser positivt på märkning avseende klimatavtryck men är också öppna för att införa en obligatorisk klimatmärkning när det gäller vissa varor såsom visst kött. På så sätt ökar informationen till konsumenterna som enklare kan göra klimatsmartare val.

 2. – Regelverket vad gäller offentlig upphandling måste förenklas så det blir enklare att ställa relevanta krav. Vi tycker att det är rimligt att kunna ställa upphandlingskrav både utifrån miljö och hälsa.

 3. – Det måste bli betydligt enklare att driva företag och en viktig del är att förenkla olika tillståndsprocesser. Det är inte rimligt att det ska ta tre år att få ett tillstånd. Ansvariga myndigheter måste ha de resurser som krävs men det kan också handla om att tydliggöra vikten av kortare tillståndsprocesser i till exempel regleringsbrev.

 4. – Liberalerna driver på för att det ska bli enklare och billigare att driva företag.

Runar Filper, Sverigedemokraterna

1. – Vi i Sverige­demo-kraterna tror att den svenska livsmedelsproduktionen kan öka med rätt förutsättningar. När det gäller grisproduktionen måste konkurrenskraften förstärkas. Vi föreslår därför bland annat sänkt dieselskatt för jordbruket till dansk nivå (sju öre per liter) samt minskade lönekostnader för småföretagen genom en överflyttning av sjuklöneansvaret till staten och slopad arbetsgivaravgift för de första tre anställda.

2. – Många kommuner och landsting köper i dag in livsmedel som är olagliga att producera i Sverige enligt gällande lagstiftning. Sverigedemokraterna vill att det ska ställas krav på att samtliga livsmedel som upphandlas offentligt ska vara producerade enligt gällande svensk miljö- och djurskyddslagstiftning när det är möjligt.

3. – I dag klassas något så naturligt som jordbruk som miljöfarlig verksamhet och likställs därmed med gruvor och annan tung industri. Vi i Sverigedemokraterna vill istället klassa jordbruk som miljöpåverkande verksamhet, vilket skulle förenkla handläggningen för miljötillstånd och anmälan av animalieproduktion. Dessutom vill vi se enklare förprövningar av djurstallar. I dag är reglerna för hur djurstallar ska byggas alltför detaljerade. I stället bör ökat fokus ligga på funktion och djurvälfärd.

4. – Med en sverigedemokratisk landsbygdspolitik gynnas ett livskraftigt och konkurrenskraftigt jordbruk som producerar högkvalitativa och trygga livsmedel till gagn för svensk landsbygd och svenska konsumenter.

Kristina Yngwe, Centerpartiet

1. – Den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka generellt, och det gäller också grisnäringen. Det finns flera skäl till att det är viktigt. Dels för jobb och tillväxt på landsbygden, men också av säkerhetspolitiska skäl. När omvärlden blir allt mer orolig behövs en trygg livsmedelsförsörjning. För att ta tillvara Sveriges fulla potential som matland måste fokus vara på att skapa en innovativ, hållbar och lönsam livsmedelskedja. Företagen i livsmedelskedjan, från lantbruk till besöksnäring, måste ha konkurrenskraftiga villkor med sänkta skatter och minskat regelkrångel. Utan starka och livskraftiga livsmedelsföretag kan visionen om en ökad, hållbar livsmedelsproduktion aldrig nås.

2.  – Vi vill att du som äter mat i skolan, på ett sjukhus eller äldreboende ska ha bättre mat. Mat som är närproducerad, fri från skadliga kemikalier, tillsatser och onödig användning av antibiotika. Därför vill vi att kommuner och landsting som upphandlar ska ställa krav på att maten som köps in ska ha samma miljöhänsyn och djurskydd som gäller för svenska livsmedel. Vi ser också positivt på att det upphandlas mer närproducerad mat eftersom behovet av transporter, och därmed utsläppen, då kan minska. Antibiotikaresistensen är ett växande och väldigt allvarligt problem. Upphandlingen är helt avgörande för matens kvalitet och för att man ska känna sig trygg med det som ligger på tallriken. Redan i dag finns EU-regler kring detta men det är inte alla länder i EU som ser till att de reglerna följs. Vi vill att EU-kommissionen ska vara mycket hårdare och straffa de länderna. Vi jobbar också för att skärpa reglerna för antibiotikaanvändning inom EU. Vi vill bland annat att det ska bli svårare att använda antibiotika i förebyggande syfte och att behandla grupper av djur. Dessutom vill vi att det utvecklas ett EU-gemensamt register för antibiotikaförskrivning, på gårds- och på veterinärnivå.

3.  – Nej, det är inte rimligt. Vi anser inte att lantbruk ska räknas som en miljöfarlig verksamhet. Generellt behöver regelkrånglet för lantbruket minskas och handläggningstider kortas. Det är tillsammans med sänkta kostnader och stärkt ägande- och brukanderätt viktiga delar för de gröna näringarnas konkurrenskraft. Vi vill också införa ett grönt spår, där miljöbra företag som exempelvis lantbruk eller biogassatsningar ska få en snabbare hantering i processen. Slutligen vill vi att ansvariga myndigheter får tydliga instruktioner att främja utveckling, bland annat genom att bli bättre på att föra dialog tidigt i processen för att snabba på och underlätta för företagaren.

4.  – Därför att Center­partiet arbetar för att ge grisföretagen konkurrenskraftiga förutsättningar att fortsätta producera bra, trygga och säkra livsmedel utan att utmålas som miljöbovar.

Monica Haider, Socialdemokraterna

1. – Genom en ökad konkurrenskraft där de svenska mervärdena tydliggörs, till exempel genom ursprungsmärkning både i butik och på restaurang. Vi förordar även satsning på export, förenkling av regler och att öka andelen svenskt i offentlig upphandling.

2.  – Det är orimligt och den socialdemokratiskt ledda regeringen har också ändrat upphandlingsreglerna för att skolor lättare ska kunna köpa svenskt samt  startat en myndighet som ska ge kommunerna stöd i hur de ska utforma upphandlingarna.

3.  – Nej. Vi måste säkerställa att det finns resurser på tillsynsmyndigheterna och att det utbildas tillräckligt med handläggare. Ofta är det resursbrist om orsakar långa väntetider. Självklart måste vi också se över organisation och regelverk så att de blir enklare och effektivare.

4.  – För oss är det viktigast att i handling arbeta för en ökad konkurrenskraft, att brett förbättra förutsättningarna för företag och människor att verka på landsbygden genom en ny aktiv landsbygdspolitik, en livsmedelsstrategi och att göra detta i bred samverkan för att undvika konflikter mellan stad och land.

Jens Holm, Vänsterpartiet

1. – Vi vill att självförsörjningsgraden generellt ska öka för vår livsmedelsproduktion, och vi sätter sällan mål för specifika branscher.

 2. – Det är inte acceptabelt. För det första anser vi inte att det ska vara tillåtet att använda antibiotika i förebyggande syfte, vi välkomnar därför att EU nu enats om ny lagstiftning som gör det förbjudet att medicinera djurgrupper i förebyggande syfte. För det andra anser vi att svenska skolor i ökad utsträckning bör tillreda sin mat i egna kök baserat på råvaror som är närproducerade och med bra djurvälfärd. Det gynnar generellt svenska livsmedelsprodukter och i synnerhet ekologisk produktion.

3.  – Tre år låter för oss som för lång tid och vi är beredda att stödja förslag som gör att det går fortare att få tillstånd utan att man gör avkall på hänsyn till miljö- och djurskyddslagstiftningens krav.

4.  – Vänsterpartiet arbetar för ökad självförsörjningsgrad av livsmedel och ökad offentlig konsumtion av hållbara och närproducerade livsmedel med god djuromsorg.

Stina Bergström, Miljöpartiet

1.  – Generellt vill vi att livsmedelsproduktionen ska öka inom ramen för miljökvalitetsmålen enligt det övergripande målet i livsmedelsstrategin. Konkreta förslag för att stärka svensk grisuppfödning:

  • Utveckla och marknadsför svenska mervärden. Våra mervärden är vår konkurrensfördel. Vi kan inte konkurrera med lågt pris utan måste konkurrera med kvalitet liksom i andra svenska framgångsbranscher. Vi behöver därför behålla höga krav på djurskydd, miljö och livsmedelssäkerhet.
  • Satsa mer på förädling av livsmedel. Genom att förädla mer gå det att ta ut ett högre pris för mervärden.
  • Satsa på ekologiskt. Det bidrar till miljömålen och är ett enkelt sätt att få mer betalt för mervärden.
  • Branschen bör fortsätta satsa på svenskmärkning. Det gör det lättare för konsumenter att välja närproducerat, exempelvis ”Från Sverige”.
  • Inför en antibiotikaskatt.
  • Offentlig upphandling som gynnar ekologiskt och svenskt.
  • Satsningar inom landsbygdsprogrammet och en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Till exempel satsningar på småskalig livsmedelsförädling, ekologiskt jordbruk, djurvälfärdsersättningar, samt utveckling av måltidsturism och regionala livsmedelsinsatser.
  • Påverka EU:s djurskyddslagstiftning och efterlevnaden av densamma.


2.  – Det är viktigt att det offentliga är ett föredöme och upphandlar kött som är producerat med minst samma krav som svensk djurskyddslagstiftning. Miljöpartiet har i regeringsställning ökat förutsättningar för det genom att återinrätta upphandlingsmyndigheten och anta en nationell strategi för upphandling och understryker vikten av offentlig upphandling i livsmedelsstrategin.Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot folkhälsan. Vi vill införa en helt ny skatt på det importerade kött som framställts med rutinmässigt användande av antibiotika i förebyggande syfte till friska djur. Vi ser positivt på den nya EU-lagstiftningen som begränsar användning av antibiotika i förebyggande syfte. Den rödgröna regeringen har varit drivande för att en EU-plattform för djurskydd inrättats, där har vi drivit efterlevnad av förbudet mot svanskupering av grisar. Vi vill fortsätta driva djurskyddsfrågor om grisnäringen i detta forum.

3.  – När det gäller tillståndsprocesser är det alltid önskvärt med snabbare handläggningstider. Det är dock viktigt att processen blir rättssäker och kvalitativ.

4.  – För att vi är det parti som starkast driver på för ett hållbart jordbruk, för de mervärden som svensk grisnäring har jämfört med andra länder och för mer självförsörjning genom högre produktion av mat i landet.

Åsa Coenraads, Moderaterna

1.  – Moderaterna anser att all livsmedelsproduktion ska öka, inklusive grisuppfödningen. Det vill vi uppnå genom att förbättra exportmöjligheterna, minska regelkrånglet, sänka kostnaderna och även uppmuntra offentliga aktörer att ställa krav på till exempel högt djurskydd vid upphandling.

2.  – Svenska producenter följer strikta krav vid djuruppfödning – men till exempel svenska skolor ställer inte alltid motsvarande krav vid inköp av livsmedel. Offentliga aktörer är stora inköpare av kött och har därmed stora möjligheter att påverka livsmedelsmarknaden. Moderaterna vill därför uppmuntra att det vid offentlig upphandling i större utsträckning ställs krav på gott djurskydd, god miljöhänsyn och låg antibiotikaanvändning.

3.  – Nej, det är inte rimligt och det slår mot de producenter som vill utveckla sin verksamhet. För att minska handläggningstiden vill vi moderater minska regelkrånglet. Alltför omfattande miljökrav riskerar att slå mot den svenska produktionen. Regler ska vara ändamålsenliga. Moderaterna anser även att det vore rimligare att benämna animalieproduktionen som miljöpåverkande istället för miljöfarlig i Miljöbalken.

4.  – Moderaterna vill arbeta för att ni i den svenska grisbranschen i allt större utsträckning ska kunna verka under lika goda konkurrensvillkor som era europeiska grannar.

Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna

1.  – Kristdemokraterna är mycket positiva till livsmedelsstrategins mål om att öka svensk livsmedelsproduktion till 2030. För att nå målet om ökad produktion krävs att svenskt jordbruks konkurrenskraft stärks och lönsamheten måste öka.  Det krävs regelförenklingar och vi har även föreslagit att livsmedelsattachéer placeras på strategiskt viktiga marknader för att främja svensk livsmedelsexport.

2.  – Vi är tacksamma för det arbete som svenska bönder har gått i bräschen för och minskat antibiotikaanvändningen. Men nu måste även det offentliga ta sitt ansvar och Kristdemokraterna är aktiva för att kommuner och landsting förändrar situationen och den dubbelmoral som nu råder. Vi är inte nöjda förrän alla kommuner och landsting köper svenskt kött. Kristdemokraterna har exempelvis, efter påtryckningar, fått igenom att Naturvårdsverkets restaurang och nu även riksdagens restaurang köper svenskt kött.

3.  – Inget företag ska behöva vänta tre år för att få tillstånd. Här krävs en skärpning och MKB-tillståndet bör inte ta längre än sex månader. I dag betraktas jordbruk som miljöfarlig verksamhet, det vill vi ändra. Att producera livsmedel ska inte betraktas som farligt.

4.  – Vi kristdemokrater vill öka lönsamheten för svenskt jordbruk igenom bland annat sänkt skatt på diesel, regelförenklingar och att aktivt arbeta för jordbrukets bästa.
 

Emma Sonesson
Grisföretagaren