Publicerad 2018-09-10
Smågrisar som ligger utanför smågrisgömman mellan digivningarna löper en större risk att bli klämda eller trampade av suggan.


”Vi kan ännu inte fullt ut överblicka   konsekvenserna”

Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa AB, vittnar om minskat foderintag och smågrisar på fel ställe i boxen från sommarens besättningsbesök. Att värmen påverkar både grisarna och lantbrukarens ekonomi är solklart, men slutgiltigt facit på vad värmen ställt till med har vi inte än.

Erik Lindahl är veterinär på Lundens Djurhälsa AB. Varma stallar och däremellan en bil med air-condition har varit hans arbetsmiljö under sommaren. Han berättar att de praktiska följderna av värmen i stallarna är tydliga.

– Foderintaget minskar. På växande djur har det på en del håll lett till vitamin- och mineralbrist, som i sin tur gett ökade problem med svansbitning. Växande djur försöker kyla ner sig och det blir därför smutsigare i boxarna, även på liggytan, vilket ger en ökad arbetsbelastning för djurskötaren. Smågrisarna söker sig inte in under lampan i samma utsträckning som normalt och risken för ökad smågrisdödlighet är därmed uppenbar.

När det gäller mediciner som ska förvaras i rumstemperatur, har miljön i vissa fall varit för varm med utebliven effekt som resultat.

 

Erik Lindahl är veterinär och driver Lundens Djurhälsa AB.
Foto: Emma Sonesson

Mindre kullar?

Erik utesluter inte att värmens effekter på produktionen är så påtagliga att de kan komma att synas på nästa års WinPig-medeltal.

– Det har varit en lång period av värme. Vi kan ännu inte fullt ut överblicka konsekvenserna. Ett minskat foderintag på suggorna skulle kunna ge mindre kullar i höst, eftersom det leder till lägre nivåer av follikelstimulerande hormon.
En sak som är säker är att lantbrukarens ekonomi kommer att påverkas kraftigt negativt till följd av högre priser på foder och strö.

– Och vilken kvalitet håller det foder som vi kommer behöva importera, frågar sig Erik.
ventilationen viktig

I Danmark är det vanligt med så kallade överbrusningssystem i stallarna, som kan ge viss kyla åt grisarna vid behov. På frågan om huruvida svenska stallar bör rustas för att bättre hantera eventuella värmeböljor i framtiden svarar Erik:

– Det finns vetenskapliga rapporter som talar för en mer extrem väderlek i framtiden, så det är inte otänkbart att sommarens situation kommer att upprepas. Ett bra tips är att säkerställa att ventilationsanläggningen är tillräcklig och fungerar som den ska. Många besättningar har dessutom haft god effekt på hygienen av droppbevattning på gödselytan.

Men även om det spontant troligen bara är semesterfirarna som varit roade av sommarens väder, menar Erik att det finns positiva aspekter med värmen även för grisuppfödningen.

– Vi har haft fördelen att det har varit torr luft, vilket gjort värmen lättare att hantera än om luften varit fuktig. Mycket uv-strålning och torr luft gör att många smittämnen dör, vilket påverkar smittrycket på ett positivt sätt.

Eriks bästa tips för att hantera en framtida värmebölja

  • Kontrollera att ventilationen är väl fungerande.
  • Säkerställ både vattentilldelningen till djuren och gårdens totala vattenförsörjning.
  • Förlägg arbetet i stallarna tidigare på morgonen då det är svalare.
  • Se över rutinerna för foderjustering.
  • Var uppmärksam på hygieniska aspekter där vått möter torrt - högre temperaturer leder till snabbare tillväxt av mögel och bakterier.
  • Se över möjligheten att installera droppbevattning över spalten.
  • Fundera på om grisarna behöver tilldelning av extra vitaminer och mineraler på grund av minskat foderintag.

Emma Sonesson
Grisföretagaren