Publicerad 2018-09-17

Danmark: Olika syn på ökad smågrisdödlighet

När den danska grisbranschen redovisade sina medeltalsberäkningar för produktionsresultaten 2017, kunde man konstatera att smågrisdödligheten svängt uppåt efter många år i en nedåtgående trend, vilket olika aktörer i branschen har olika syn på.

Underlaget till danskarnas medeltalsberäkning kommer från uppföljningsprogrammen AgroSoft och Cloudfarms. 423 000 suggor ingår i statistiken.

Suggorna avvande i snitt 33,3 grisar 2017, vilket är en ökning med 1,1 gris jämfört med 2016. De fem mest produktiva besättningarna avvande i snitt 39,8 smågrisar per årssugga. Den totala smågrisdödligheten uppgick i snitt för alla inrapporterande besättningar till 21,7 procent, vilket innebär en stigning med 0,4 procentenheter från 2016.

Expertgrupp

Seges Svineproduktion, som tidigare satt upp ett mål som säger att smågrisdödligheten ska vara under 20 procent år 2020, reagerar på den ökade smågrisdödligheten:

– Därför tillsätter vi en expertgrupp i syfte att finna lösningar så vi kan vända denna utveckling, så att vi åter kan fortsätta det för övrigt goda arbetet med att öka överlevnaden, säger sektordirektör Christian Fink Hansen i en kommentar på organisationens hemsida.

Andra problem

Kommentaren har fått Danske Svineproducenter att se rött och de menar att Seges ”skjuter gråsparvar med kanoner”. Föreningen menar vidare att Seges snarare borde glädja sig över att dödligheten stagnerat, trots utmaningen med stigande antal grisar. ”Man kan dessutom befara att den så kallade expertgruppen är startskottet på ännu fler projekt som grisproducenterna ska betala för, fast att de redan har torkan, högre foderpriser och en lika uttorkad notering att tampas med”, skriver föreningen på sin hemsida.
 

Medeltal för några produktionsparametrar inom dansk smågrisuppfödning 2017
Parameter Resultat
Antal levande födda smågrisar per kull 16,9
Antal avvanda smågrisar per kull 14,6
Vikt vid avvänjning (kilo) 6,5
Döda fram till avvänjning (procent) 13,6
Total smågrisdödlighet (procent) 21,7
Grisningsprocent (procent) 89,2

Källa: Notat 1819, www.svineproduktion.dk
 

Emma Sonesson
Grisföretagaren