Publicerad 2019-04-15

Pressat läge men hopp om ljusning

Föga förvånande har lantbrukarnas upplevelse av lönsamheten i branschen minskat drastiskt sedan förra året, det visar Lantbruksbarometern. Men trots det är tron på framtiden stark.

 

43 procent

…av grisföretagarna har gjort någon form av investering i gårdens byggnader under 2018. Detta är dock en minskning med elva procentenheter sedan 2017. Nio procent av grisföretagarna planerar att investera i grisstallar framöver.

 

 

 

 

Sju av tio

...lant­brukare svarar ”ja, absolut”, eller ”ja, kanske” på frågan om de skulle rekommendera en ung person att bli lantbrukare, vilket Lant­bruks­baro­metern tolkar som att framtidstron inom lantbruket är god och i princip oförändrad mot ifjol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


”Jag har hittills analyserat mer än 6 000 hektar i södra Sverige för 2018 och kan bekräfta att lönsamhetsläget försämrades för många lantbrukare. Men många lyckades minska den ekonomiska smällen genom att skapa nya affärsmöjligheter och samarbeten samt av att ha en diversifierad verksamhet, vilket också är receptet framåt. Jag är inte förvånad över att sju av tio lantbrukare skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. Svenskt lantbruk är en framtidsbransch. Matens ursprung och sättet det produceras på blir allt viktigare.”

Christine Andersson, affärsrådgivare, LRF Konsult

 

 

77 procent

…av grisföretagarna anser att de amorterar i tillräcklig utsträckning för framtida investeringar och generationsskiften. Fem procent av grisföretagarna har minskat sina amorteringar eller begärt amorteringsanstånd under 2018, vilket inte skiljer sig mot året före.

 

 

 

 


98 procent

…av grisföretagarna planerar att genomföra åtgärder för att förbättra lönsamheten. Den vanligaste åtgärden som anges för samtliga produktions­grenar är att effektivisera produktionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 procent

…av grisföretagarna uppger att lönsamhetsnivån räcker för att täcka löpande utgifter och lön. Elva procent menar att det även räcker för framtida investeringar.

Källa: Lantbruksbarometern
Lantbruksbarometern är en årlig rapport som tas fram av LRF Konsult i samarbete med Swedbank och Sparbankerna. Undersökningen som rapporten baseras på är gjord av Sifo, som intervju med 1 000 lantbrukare under januari 2019.

 

 

Minus 30

…ligger lantbrukarnas upplevda lönsamhets­index på i år. Indexet är beräknat som skillnaden mellan de som svarat ”mycket god” eller ”ganska god” och de som svarat ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”, på frågan om  upplevd lönsamhet. Ett positivt tal betyder att fler än hälften av de tillfrågade tycker att lönsamheten är god. Motsvarande siffra i fjol var plus fem. Samtidigt är grisföretagarnas lönsamhetsindex minus 43. Grisföretagarna är de som upplever störst förändring i lönsamheten mot i fjol, då index låg på plus 65. Mjölkproducenterna är de som tycker sig ha bäst lönsamhet i år.


 

 

67 procent

…av grisföretagarna har gjort någon form av maskininvestering 2018. Detta gör att grisuppfödning är den produktionsgren där man i högst utsträckning gjort maskininvesteringar, även om siffran sjunkit från 47 procent 2017. Grisföretagarna är även de som i högst utsträckning planerar att investera i maskiner 2019.

 

 

 


”Grisköttsproducenterna som i huvudsak odlar ettåriga grödor är särskilt torkkänsliga och avräkningspriset har inte kompenserat för ökade foderkostnader, så det stora tappet i upplevd lönsamhet stämmer väl med mina erfarenheter från gårdarna i Mellansverige.”

David Kästel, skog- och lantbruksansvarig på Swedbank och Sparbankerna i Mellansverige.