Tvåstegs-ammor i WinPig

Nedan beskrivs registrering av amsuggor i två steg, där suggan i första steget syftar på suggan som avvänjer sin avvänjningsklara kull och suggan i andra steget syftar till suggan som avvänjer en veckogammal kull.

 

Bild 1. Två avvänjningar på steg 1-suggan.

Steg 1-suggan

Med steg 1-suggan menas den sugga som avvant sin ordinarie kull vid normal tid och därefter får överta en kull som är 4–7 dagar gammal.

Första avvänjningen

Registrera avvänjningen av den ordinarie kullen. Sätt en bock i kolumnen ”Amsugga”. Detta går att göra antingen direkt på suggkortet eller via rubriken Sugga/Galt g Avvänjning.

Att suggan registreras som amsugga gör att programmet räknar suggan som digivande, hon kommer därför inte komma med på arbetslistor med suggor som ska betäckas, hon får heller inga improduktiva dagar ­förrän efter andra avvänjningen.

Andra avvänjningen

Registrera avvänjningen. Nu är suggan färdigavvand och det sätts därför ingen ny bock i kolumnen för ”Amsugga”. Se Bild 1 hur detta kan se ut när det registreras via suggkortet.

Steg 2-suggan

Suggan som kallas steg 2-suggan är den sugga som blir av med sin veckogamla kull och istället får en kull med 1–2 dagar gamla smågrisar. Denna sugga ska inte ha någon bock i kolumnen ”Amsugga” då hon inte avvant någon kull. Om hon tar emot färre smågrisar än hon tas ifrån kan man markera det med minusgrisar under ”Flytt”. Se Bild 2. När hon sedan avvänjer smågrisarna registreras det som vanligt.

Skriv gärna en kommentar på suggkortet för både suggan som lämnar smågrisar och för hon som tar emot, för att i efterhand kunna se hur och mellan vilka suggor smågrisarna är flyttade.

 

Bild 2. Registrera avvänjningen som vanligt utan bock i kolumnen ”Amsugga” för steg 2-suggan.

 

Att tänka på

  • Smågrisen får bara avvänjas en gång i WinPig och räknas som avvand när den flyttar till tillväxtstall eller inte diar någon sugga längre.
  • En sugga kan däremot ha flera avvänjningar efter en grisning. 
  • Var uppmärksam på att fylla i avvänjningsvikten manuellt då programmet korrigerar medelvikten efter antalet dagar från suggans grisning.

 

Frågor? Kontakta WinPig Support på telefon 018-12 66 40 eller via e-post till winpig@gardochdjurhalsan.se. Hemsida: www.winpig.se.

Artikeln publicerades torsdag den 10 september 2020

Senaste

Jaga gärna – men tänk igenom biosäkerheten

I takt med att vildsvinen i Sverige är på frammarsch ökar också behovet av att hålla ned stammen genom jakt i olika former. Det är inte ovanligt att grisföretagare, anställda eller familjemedlemmar ägnar sig åt jakt på fritiden. Att jaga går hand i hand med att vara djur- och naturmänniska och är inte minst kopplat till att vara markägare och att bruka jord. Är man vildsvinsjägare, eller har någon i sin närhet som är det, gäller det att tänka igenom smittskyddet.

 

Kommentera