Bättre djurskydd - men mer krävs

Förra året beslutade Jordbruksverket om en djurskyddsstrategi för de kommande fem åren. Efter ett år kan man se framsteg men också att fler åtgärder behövs, konstaterar nu myndigheten.

Som en del i Jordbruksverkets djurskyddstrategi kommer man inom kort att se över reglerna för hållning av sugga och smågris. Foto: Carolina Wahlberg

Under det första året har branschen och Jordbruksverket tillsammans bildat djurslagsspecifika arbetsgrupper. Man vill genom dessa öka förståelsen för vad som leder till brister i djurvälfärden och hur problem ska förebyggas.

– Detta handlar inte bara om regler och kontroll utan även om vilka förutsättningar som finns för att skapa en god djurvälfärd. Vi har en konstruktiv samverkan med andra myndigheter och branschen i detta och ambitionen är en livsmedelsproduktion med både en god djurvälfärd och god lönsamhet för att producera hållbar svensk mat till konsumenterna, säger Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin, i ett pressmeddelande.

Utveckla reglerna

Enligt Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket, har framsteg gjorts under året, men mycket återstår. Hon menar att djurskyddsreglerna i Sverige behöver utvecklas för en ännu bättre djurvälfärd och en lönsammare produktion.

– Vi börjar nu arbeta med reglerna kring djurskydd vid slakt men succesivt behöver vi se över alla våra djurskyddsföreskrifter utifrån ny forskning och samhällets behov, säger hon.

Inom kort kommer även reglerna för hållning av sugga och smågris att börja arbetas med. Jordbruksverket skriver att man vill säkra en ren och torr miljö och samtidigt tillgodose grisarnas rörelse- och beteendebehov.

Under hösten kommer Jordbruksverket att genomföra dialogbesök med branscher och länsstyrelser för att stärka samsynen och likriktningen i kontrollen av djurskyddet i hela landet.

Översyn i EU

En del i strategin är också att Sverige ska arbeta för ett bättre djurskydd även internationellt.

– Vi har under lång tid arbetat för att EU:s djurskyddslagstiftning ska ses över och mer likna Sveriges. Glädjande nog har en översyn påbörjats under året och vi arbetar exempelvis för stärkt skydd för mjölkkor och andra djurslag där det saknas regler inom EU. Vi vill även se att transporter av slaktdjur upphör till förmån för transporter av kött istället, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär och näringslivschef på Jordbruksverket.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 29 juni 2021

Senaste