Nytt förslag om ursprungsmärkning

Livsmedelsverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag om ursprungsmärkning av kött på restaurang och storhushåll. Nu är förslaget klart.

 

Nu har Livsmedelsverket tagit fram ett förslag om hur ursprungsmärkning av kött på restaurang och storhushåll ska gå till. Foto: Mostphotos

Enligt förslaget ska restauranger och storhushåll informera gästerna om varifrån köttet kommer. Det ska gälla färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, gris, får, get och fjäderfä. Hästkött, renkött och viltkött omfattas inte av de nya reglerna. Inte heller färdigförpackade köttberedningar eller köttprodukter omfattas.

Informationen ska lämnas skriftligt eller muntligt på något av följande sätt:

- skriftligt anslag eller liknande i livsmedlets omedelbara närhet

- skriftligt material som presenterar eller åtföljer livsmedlet

- muntlig kommunikation

- livsmedlets beteckning eller andra metoder under förutsättning att uppgifterna vid behov även kan tillhandahållas muntligen.

Begränsa kostnaderna

Livsmedelsverket skriver att det teoretiskt vore möjligt för restaurangen att först när de får frågan svara på informationen. Men enligt de nya reglerna måste det i så fall tydligt framgå tydligt hur konsumenten kan få tillgång till uppgifter om ursprung, antingen skriftligt eller muntligt.

– Det här förslaget innebär förstås ökade krav på restauranger och andra storhushåll. Men vår ambition har varit att lämna ett förslag som så långt som möjligt hålla nere kostnaderna och de administrativa bördorna för de företag som berörs, säger Elin Häggqvist, chefsjurist på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Konsumenterna vill veta

Bakgrunden till att man vill införa de nya bestämmelserna kring ursprungsmärkning är att det framkommit att det är en viktig fråga för många konsumenter och att många vill göra informerade val när de ska äta. Enligt en konsumentundersökning från februari i år uppger majoriteten av de svarande att de anser det är mycket viktigt eller viktigt att restauranger anger ursprungsland för köttet de serverar.

Livsmedelsverket skriver att bestämmelserna föreslås gälla i två år till att börja med. Därefter ska en utvärdering och en uppföljning göras för att därefter se om bestämmelserna ska förlängas.

Förslaget har varit ute på remiss hos berörda branschföreträdare, konsumentorganisationer och kontrollmyndigheter och den 30 juni redovisade Livsmedelsverket förslaget för regeringen. Nu måste regeringen anmäla de nationella bestämmelserna till EU-kommissionen och övriga medlemsstater innan beslut om föreskrifter kan fattas.

Läs mer om förslaget här.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@grisforetagaren.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 juli 2021

Senaste

Några reflektioner kring de gångna åren och tiden framöver

Krönika: Under de 40 år jag har varit yrkesverksam har mycket förändrats både i universitetsvärlden och i grisbranschen. För mig som arbetat mycket med att samla in och bearbeta datamaterial tänker jag bland annat på de förändringar som skett kring att hantera siffer­material. Från anteckningar på papper och instansning på hålkort, som jag ägnade mig åt i början av min karriär, går det nu att inhämta data direkt från loggar och sensorer i stallarna samt produktionsdata från besättningarnas produktionsuppföljningsprogram. Detta är innovationer som underlättat oerhört mycket, och som samtidigt inneburit att det går att samla in ännu mer data än tidigare.

 

Kommentera