”Att vara ledare är också ett jobb”

Företagen i grisbranschen blir allt färre men större och för att uppnå bra resultat är engagerade och skickliga medarbetare en nödvändighet. Trivsel och samarbete är viktiga pusselbitar för att personalen ska motiveras att göra sitt bästa och därför kan det vara väl värt för den som leder och coachar personalen att ägna uppgiften både tid och energi.

 

På de flesta arbetsplatser uppstår det någon gång konflikter mellan olika personer. 
– Som ledare har du ett uppdrag att be de involverade i konflikten att prata om det. Det kan vara jobbigt att ta i, men ducka inte för det! Och löser parterna inte problemen, då får du hjälpa till. Försök att hitta ”skaven” tidigt, då kan man oftast reda ut dem lättare, tipsar Annika.Foto: Mostphotos


Annika Stålhandske driver bolaget Growing Leaders tillsammans med sin kollega Emelie Palmér. Deras verksamhet rör sig inom områdena ledarskap, teamutveckling och coaching. Inom lantbruksbranschen har de haft uppdrag sedan början av 2020.

–  Utmaningarna är i stort de samma som i andra branscher, men det vi slås av är att det inom lantbruk finns en sådan otrolig drivkraft hos de som driver företagen. Man jobbar tills man är klar. Man gör jobbet när det behövs. Det skiljer lantbruk från andra branscher, annars är det väldigt mycket som är likt, menar Annika.

Annika Stålhandske är certifierad utbildare i ledarskap och teamutveckling och arbetar på Growing Leaders. 
Foto: Growing Leaders

Vill du ha ledarrollen?

En likhet mellan lantbruk och andra branscher är beroendet av arbetskraft och behovet av ett fungerande ledarskap för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.

I många fall är det grisföretagaren själv som tar på sig ledartröjan. Ibland är det ett aktivt val och rollen känns naturlig. I andra fall har det bara råkat bli så i och med att företaget och skaran av medarbetare växt. Kanske var det inte ledare man ville vara, utan just bonde.

– Antingen bestämmer man sig för att det här är en del av mitt jobb, att vara ledare, och så tar man den hjälp som krävs för att lyckas med det. Eller så bestämmer man sig för att man vill äga bolaget och kanske jobba i det, men inte ha rollen som ledare över medarbetarna. Då får man helt enkelt anställa en ledare. Det är såklart en ekonomisk fråga. Men konsekvensen av att inte ha ett fungerande ledarskap i företaget kan vara att personalomsättningen blir hög. Det är också dyrt, konstaterar Annika.
 

Det finns forskning som säger att ett väl fungerande team behöver ha fem saker på plats; mål, struktur, samarbete, spelregler och engagemang. En del av strukturen är tydligt kommunicerade rutiner. 
– Tänk på att rutinerna inte bara blir en pappersprodukt. Och om någon inte följer rutinerna – inte sällan är det chefen – att man då pratar om det, säger Annika. Foto: Mostphotos

Kännetecknar en bra ledare

Annika menar att det finns en del gemensamma drag bland de ledare som lyckas bättre än andra.

– Vem som uppfattas som en bra ledare är subjektivt, utifrån de personer som du leder. Men en ledare som blir uppskattad har ofta en förmåga att skapa samarbete i arbetsgruppen. Hon eller han visar tillit – ger du förtroende så får du förtroende. En bra ledare är sig själv och förställer sig inte. En bra ledare gör det också tydligt hur målsättningen i företaget ser ut, säger hon och tillägger att en ledare som lyckas skapa trivsel och lagkänsla i de allra flesta fall även lyckas förmå medarbetarna att göra sitt bästa.

– Det gäller att hjälpa de som du leder att hitta sin egen motivation, och att du som ledare vet vad de olika personerna motiveras av. Fråga dem! Någon motiveras av en högre lön, men det är sällan den enda drivkraften. Andra faktorer kan vara positiv feedback eller att man uppnår mål.

”Bara” ett jobb

Även om ett företag inom jordbruk i mångt och mycket är som vilket annat företag som helst, så finns det särdrag, som kan vara mer eller mindre komplicerade att hantera. Ett exempel är lantbruksföretagarens ofta utpräglade drivkraft och flit, som är en otrolig styrka. Samtidigt kan det innebära en utmaning, i de fall det skapar förväntningar på de anställda att de ska vara lika drivna och redo att jobba jämt.

– För den anställde är det ett jobb. Han eller hon kanske lika gärna hade kunnat vara bagare eller snickare, påminner Annika.

Olika hattar

En annan faktor som ibland gör relationerna inom arbetslaget på en gård mer komplicerade än på en annan arbetsplats är att man inte sällan arbetar tillsammans med släktingar, som man inte bara förväntas ha en arbetsrelation med, utan även en relation av privat karaktär. Samma person som i ena stunden exempelvis är anställd på din gård, kan i nästa stund vara den som arrangerar släktmiddagen som du går på. På motsvarande vis kan exempelvis bolagets ägare även ha rollen som medarbetare. I dylika situationer tipsar Annika om att man symboliskt kan tänka sig att man har olika hattar på sig.

– I dag har jag vd-hatten på mig, i nästa stund får man plocka av den och sätta på sig dotter-hatten. Det här är saker man måste prata om och vara tydlig med, för om man blandar ihop rollerna för mycket blir det bara en grå geggamoja.

På liknande vis kan man behöva strukturera upp och tydliggöra rollerna inom arbetslaget. Ska chefens son ha mer rättigheter och förmåner som anställd i pappans bolag än någon annan medarbetare?

– Det finns inget facit på det, det får man avgöra från fall till fall. Man kan ju absolut ha det så att man värderar vissa personer på företaget högre än andra, de får högre lön och så vidare. Så kan det vara på vilket bolag som helst.

Ägna tid år ledarskapet

Men måste man då ha en naturlig läggning för att agera ledare för att kunna axla uppgiften på ett bra sätt?

– Du kan absolut träna dig på att bli en bra ledare! Ett enkelt sätt att börja på är att be om feedback från sina medarbetare – vad funkar bra respektive mindre bra? Man kan skaffa sig en coach, eller gå kurser.

– Jag tror att en av de viktigaste sakerna som man som ledare behöver inse – även i lantbruksbranschen – är; att vara ledare är också ett jobb. Det är en arbetsuppgift som det måste ägnas tid åt. Om frågan är ”hur ska jag göra för att bli en bra ledare”, då är svaret; ”du behöver lägga tid på det”. Det betyder att du behöver spendera tid med din personal. Det betyder att du emellanåt behöver välja bort någon av dina andra arbetsuppgifter till förmån för att sätta de där målen, prata med någon av dina medarbetare, eller ha teammöte, säger Annika och gör en liknelse:

– Förrådet kommer inte bli målat om ingen ägnar tid åt att måla det. Ledarskapet kommer inte bli bra om ingen ägnar tid åt det. Det är samma sak.

Gemensamt ansvar

 Många kan säkert vittna om att stämningen på olika arbetsplatser kan variera stort. Annika menar att kulturen kommer från ledningen, men alla måste se sin del av ansvaret för att arbetsplatsen ska vara trivsam.

– Vi är varandras arbetsmiljö. Vi har alla ett ansvar för den arbetsplats som vi befinner oss på. Men rent formellt är det chefens och ledningens ansvar. Skulle det ske en arbetsplatsolycka eller att någon far illa psykiskt på grund av dålig arbetsmiljö så är det ledningens ansvar, det går aldrig att komma undan. Som arbetsgivare påverkar du ganska många männi­skors liv. Därför är det viktigt om du gör det på ett sätt som folk uppskattar, eller om du påverkar så att folk runt omkring dig mår sämre, säger hon, och summerar det som enligt forskningen kännetecknar en väl fungerande arbetsplats:

– Kan du skapa en arbetsplats där ni har tydliga mål, ni har en struktur för hur ni jobbar och vem som gör vad, där det finns ett samarbete, där man är tydlig med spelregler och vad som gäller på jobbet, och där det finns ett engagemang för det som görs, då kommer det att hända bra saker.
 

Viktiga byggstenar i ett bra ledarskap (STAM) enligt Annika
 

Skapa samarbete

”Det handlar om att som ledare se till att folk börjar göra saker tillsammans, som de inte hade gjort om du inte hade puffat lite på dem. Ett exempel kan vara att be två medarbetare att täcka för varandra under semesterperioden, lägga upp ett schema för det och lära sig varandras arbetsuppgifter. Ett annat exempel kan vara att be några av medarbetarna att tillsammans arrangera en gårdsfest.”

Tillit

”Det gäller att ge förtroende, och om man gör det så får man förtroende tillbaka. Visa att du som ledare litar på att det du ber om blir gjort på ett bra sätt. Tilliten kommer att få sina törnar ibland, och då behöver man mötas och prata om det. Feedback är ett av de viktigaste verktygen.” 

Autenticitet

”Försök inte vara någon annan än den du är. Man kan absolut inspireras av andra och ha förebilder, men du måste ändå landa in det i dig själv och ditt ledarskap.” 

Mål

”Vet man inte vad det stora målet är så är det svårt för medarbetarna att ta egna initiativ och göra prioriteringar. Otydliga eller obefintliga mål kan få medarbetarna att springa åt olika håll. Som företagsledare har du ansvar för att sätta det övergripande målet. Ta sedan gärna hjälp av medarbetarna för att definiera vad som behöver göras för att målet ska uppnås. 
Generellt rekommenderar jag att göra medarbetarna delaktiga 
så tidigt som möjligt i processen.”

 

Fem ingredienser i ett väl fungerande arbetslag

Mål: Tydligt kommunicerade mål för verksamheten gör att fler av medarbetarna kommer att dra åt samma håll. 

Struktur: Vem gör vad, vilka roller och ansvarsområden har vi?

Samarbete: Att vi klarar av att arbeta tillsammans.

Spelregler: Det finns en tydlighet i vad som är okej eller inte. 

Engagemang: Att det finns ett engagemang för uppdraget. 

 

Vill du lära dig mer om ledarskap?

Inom projektet Mer mat – fler jobb erbjuds just nu kompetensutveckling inom många områden, bland annat ledarskap, till ett förmånligt pris. På matjobb.se kan botanisera i kursutbudet.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 oktober 2021

Senaste