Dansk grisveterinärutbildning på besök i Sverige

Efter flera års uppehåll startade återigen den danska fagdyrlægeuddannelsen i november 2020. Under ledning av Inge Larsen och Ken Steen Pedersen som är adjunkt respektive professor vid Köpenhamns universitet, påbörjade elva praktiserande grisveterinärer då den två­åriga vidareutbildningen inom grismedicin. Av dessa elva deltagare är det fyra svenska grisveterinärer och samtliga svenska djurhälso­organisationer är representerade.

 

Inom utbildningen läggs även mycket tid på sociala aktiviteter i syfte att bidra till nätverksbyggandet. Här ses ett gäng veterinärer i en samarbetsövning.Foto: Anna Carlertz

Utbildningen består av totalt tolv tredagars-moduler under vilka olika ämnen avhandlas. Inledningsvis fick träffarna hållas digitalt men har sedan kunnat genomföras som fysiska möten på olika ställen i Danmark.

Utbildningen tar upp den senaste vetenskapen inom grismedicin och grisproduktion med ett stort fokus på hur detta ska kunna användas i praktiken av praktiserande grisveterinärer för att komma näringen till gagn på bästa sätt.

Tidigare moduler har avhandlat ett brett spann av ämnen. Veterinärmedicinskt har det varit både övergripande om reproduktion, luftvägssjukdomar och tarmlidanden, men också djupdykningar i afrikansk svinpest, PRRS och hur en sanering av PRRS i Danmark ska gå till. Det har även varit övning i både diagnostik och obduktioner vid flera tillfällen.
 

Deltagarna samlas på Mycklige Gård där de ska få se den svenska produktionen i praktiken.Foto: Anna Carlertz

Bred utbildning

Förutom det rent veterinärmedicinska har det också varit ett stort fokus på det praktiska arbetet i besättningar där vi både gått igenom produktionsdata och ekonomi och konsekvensberäkningar av olika insatser. Även utfodring och ventilation har fått stort utrymme i programmet.

Framtidsspaningar har varit genomgående för utbildningen med föreläsningar om allt från framtidens stall till hur det arbetas med avelsmålen.

Många ämnen har avhandlats och framför allt förväntas samtliga deltagare bidra med tre fall från det dagliga besättnings­arbetet. Fallen har legat till grund för givande diskussioner om både skillnader och likheter som förekommer mellan svensk och dansk grisproduktion. Det finns ett oerhört stort värde i att bygga nätverk länderna emellan och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Flera av de tidigare modulerna har kombinerats med diverse utflykter till allt från de danska tvätthallarna och vildsvinsstängslet vid dansktyska gränsen till Kjellerups laboratorium och obduktion vid Köpenhamns universitet. När det inte varit studiebesök har det ofta varit deltagande på någon större konferens, som exempelvis Copenhagen Pig Seminar.

Professor Henrik Elvang Jensen, Köpenhamns universitet guidar kursdeltagarna genom en obduktion. 
skärmbild från obduktion 220126

Sverige i fokus

I september var det dags för den tionde modulen och äntligen var det dags att titta närmare på den svenska grisproduktionen. De första två dagarna innehöll föredrag av svenska föreläsare, både med fokus på hur den svenska grisproduktionen ser ut och vilka regelverk vi har att förhålla oss till, men även en presentation av den forskning som görs inom grismedicin i Sverige och sist men inte minst hur vi jobbar för att hålla vår antibiotikaförbrukning på så föredömligt låg nivå.

Den sista dagen för den här gången var det dags att visa upp den svenska grisproduktionen i verkligheten. Kursdeltagarna fick en förmiddag på Mycklinge gård där de gavs en inblick i hur de svenska grisarna har det. Skillnader mellan dansk och svensk grisproduktion som lyftes var halmmängden som en gris får under sin livstid, men även storleken på de nyavvanda grisarna, den låga förekomsten av avvänjningsdiarré och även de intakta svansarna.
 

Vid besöket i Sverige hölls en gemensam middag för danska och svenska veterinärer.Foto: Anna Carlertz

Djurvälfärd i framkant

Det tydligaste vid besöket var att den svenska djurvälfärden verkligen ligger i framkant och de danska veterinärerna ser det som framtiden i Danmark, men att det kommer ta lång tid att komma till samma välfärdsnivå som den svenska grisproduktionen håller i dag.

I Sverige finns redan flera veterinärer som gått utbildningen tidigare. Två moduler återstår för oss som går den nu och i början av mars är det dags för den sista modulen som innebär examination för de elva deltagarna. Förhoppningen är nu att utbildningen kommer leva vidare och ge fler veterinärer chansen att fördjupa sina kunskaper, bygga ett större nätverk och hitta nya vänskaper. Det rekommenderas varmt.

Anna Carlertz
Gård & Djurhälsan

Artikeln publicerades måndag den 28 november 2022

Senaste