Ta chansen att bidra till förbättrad arbetsmiljö

Har du fått ett mejl om en enkät kring psykisk hälsa inom lantbruk? I så fall är du i gott sällskap, enkäten har skickats ut till omkring 10 000 svenska heltidslantbrukare. Syftet är att kartlägga hur lantbrukarnas arbetsmiljö och livssituation upplevs, för att därefter ta fram en strategi för lantbrukets arbetsmiljö. 

Det är väl känt att måendet kan påverka arbetet och öka risken för olyckor, men kunskapen om den psykiska hälsan bland landets lantbrukare saknas. Jordbruksverket har därför fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska olyckorna, förbättra arbetsmiljön och den psykiska hälsan inom lantbruket. Foto: Mostphotos

Enkäten innehåller frågor om drivkrafter, utmaningar, stress och välbefinnande. Bakom enkäten står en grupp forskare från SLU och Lunds universitet, som på uppdrag av Jordbruksverket kartlägger hur arbetsmiljö och livssituation upplevs inom lantbruket. 

Enkäten är en del i ett större uppdrag som Jordbruksverket fått av regeringen, som handlar om att ta fram en strategi för att minska olyckorna samt förbättra arbetsmiljön och den psykiska hälsan inom lantbruket. För ändamålet finns 47 miljoner avsatta, och ytterligare tre miljoner ska finansiera den inledande enkäten, som alltså ska klargöra utgångsläget. 

Saknas kunskap

Peter Lundqvist är senior advisor och tidigare professor i arbetsvetenskap vid SLU. Han är en av forskarna bakom den enkät som skickats ut till omkring 10 000 svenska lantbrukare. Foto: Marianne Persson, SLU

Peter Lundqvist är senior advisor och tidigare professor i arbetsvetenskap vid SLU. Han en av forskarna bakom enkäten och är väldigt glad över att den psykiska hälsan och välbefinnandet hos landets lantbrukare nu kommer i fokus.

– Äntligen! Jag har länge sett att dessa frågor prioriterats i andra länder, men att det saknats kunskap om hur Sveriges lantbrukare mår och hur de hanterar stress, oro och psykisk ohälsa. Min avhandling 1988 handlade delvis om detta. Jag jämförde då yngre och äldre lantbrukare med avseende på psykosociala faktorer och har sedan dess väntat på denna möjlighet. Det ska bli riktigt spännande och känns verkligen meningsfullt, säger han, i ett pressmeddelande.

Prata om problemen

Peters förhoppning är att kartläggningen och den nya kunskapen kommer att leda till en ökad förståelse för lantbrukarnas utmaningar.

– Först och främst hoppas jag att satsningen kan bidra till att det blir lättare att prata om den psykiska hälsan lantbrukare emellan och att man tar bättre hand om sin egen hälsa, säger han.

Resultatet av studien kommer att publiceras i en rapport och i vetenskapliga artiklar, vilka kommer att användas i Jordbruksverkets kommande strategi för lantbrukets arbetsmiljö. Strategin förväntas leda till bättre stöd och råd till lantbrukare gällande fysisk och psykisk hälsa. 

Om projektet och enkäten

  • Projektet har en referensgrupp med representanter från Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK): Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Gröna arbetsgivare, Kommunal, Maskinleverantörerna, Växa Sverige, De Laval International, Naturbruksskolornas förening, HIR Skåne, Arbetsmiljöverket, RISE och SLU. I referensgruppen ingår även representanter för LRF Ungdom, Lantmännen, lantbrukare samt psykolog från Brolin Westrell.
  • Projektet löper mellan 2024 och 2028.
  • Frågorna i enkäten är utformade för att resultaten ska kunna jämföras med hur lantbrukare i andra länder och yrkesverksamma inom andra svenska branscher upplever och hanterar sina arbetsförhållanden. En referensgrupp med lantbrukare och företrädare för branschen har varit med i utvecklingen och har även testat frågorna. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 januari 2024

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera