Kunskapsnavet har startat upp med en workshop

I september 2023 invigdes ”Kunskapsnav animalieproduktion” och i december höll man sin första workshop, där personer som på olika sätt arbetar med stallbyggnation i Sverige fick träffas och diskutera hur utvecklingen kan drivas framåt.

 

Sofia Lindkvist är husdjursagronom och har tidigare doktorerat på belysning till mjölkkor. I dag arbetar hon som expert på stallbyggnation inom Kunskapsnav animalieproduktion, och var en av dem som föreläste under navets första workshop i december.
– Vi är ett ganska litet land och få som jobbar med stallbyggnation, men för att vi ska kunna utvecklas så behöver vi diskutera hur vi skapar ännu bättre byggnader, säger hon. 
Foto: Lars Angantyr


Kunskapsnav animalieproduktion har bildats på uppdrag av regeringen. Navets syfte är att stärka konkurrenskraften i svensk animalieproduktion, genom ökad och breddad kompetens inom stallbyggnation.

– Vi har jättemånga som är duktiga inom stallbyggnation i Sverige, men kompetensen är ganska personbunden, och även nätverket. Där ser vi att navet kan vara en aktör som bidrar till att vi sprider kunskapen och gör att kompetensen blir bredare hos fler, säger Sofia Lindkvist, som är Kunskapsnavets expert på stallbyggnation.

RISE, Research Institutes of Sweden AB, driver Kunskapsnav animalieproduktion, vars medarbetare är stationerade i Lund respektive Uppsala. 
– Vi i navet ska alltid vara snabbfotade och snappa upp trender och vad som händer inom bygg, menar Sofia Lindkvist. Foto: Emma Sonesson

Bra med diskussionsforum

I början av december höll Kunskapsnavet en workshop kring stallbyggnation i Nässjö. Till workshopen hade exempelvis rådgivare, forskare, byggentreprenörer, inredningsföretag samt representanter för branschorganisationer, länsstyrelser, SVA och Jordbruksverket bjudits in. Evenemanget ­lockade ungefär 50 personer.

Syftet med workshopen var att ta reda på vad som är viktigt för branschen, för att utvecklingen på byggområdet ska kunna drivas i rätt riktning, och vad Kunskapsnavet bör prioritera det kommande året.

– Det var väldigt många som tyckte det var bra att träffas, att ha ett forum där byggfrågor kan diskuteras på ”neutral mark” och där olika kompetenser samlas. De vill också att vi undersöker var bristerna finns i byggprocesserna och att vi förmedlar kunskap och forskning på ett lättförståeligt sätt, berättar Sofia efter workshopen.

Testa nya lösningar

Ett annat önskemål var att Kunskapsnavet ska se över hur man på bästa sätt kan anpassa internationell kunskap till svenska förhållanden.

– Där ska vi fundera på hur vi kan hitta de internationella trenderna, det kan vara genom att besöka mässor eller göra studiebesök, och hur vi kan omvandla trenderna så de blir användbara i svenska förhållanden, säger Sofia.

Workshopens deltagare vill även att navet ska anordna studi­ebesök, både fysiska och virtuella, samt att navet ska vara med och testa eller utvärdera olika bygglösningar eller ny inredning på gårdar i Sverige.

Hitta svaga punkter

På workshopen presenterade Sofia delresultat från en förstudie som hon just nu arbetar med, som handlar om att identifiera brister i byggprocessen.

– Det är ganska många gamla misstag som riskerar att återupprepas i en byggprocess. Man är ofta duktig på att berätta vad som gick bra i ett bygge, men är inte lika pigg på att berätta om vad som gick mindre bra. Ett mål är att vi ska kunna identifiera de svaga punkterna i en byggprocess, berättar Sofia och fortsätter:

– Förstudien är ett test för att se vad det finns för material redan. Bland annat har jag tittat på en rapport från Danmark där man intervjuat tio lantbrukare som har byggt för nöt och sammanställt vad som gick bra. Resultatet blev 22 goda råd. Jag kommer också titta på ett specifikt byggprojekt i Sverige, och via de handlingar som går att få ut och via intervju med byggherren identifiera var de svaga punkterna i en byggprocess är.

Förstudien ska vara klar i januari 2024 och tanken är att den sedan ska följas upp med ett större kartläggning där fler djurslag och byggnadstyper inkluderas.

Kunskapsplattform på gång

På gång framöver är även en byggkonferens, tänkt att hållas hösten 2024. Likaså ska den kunskapsplattform som är under uppbyggnad lanseras. Där ska lättförståelig information kring olika djurslag och områden inom stallbyggnation publiceras.

Några konkreta mål, exempelvis i form av ökning av antalet förprövade stallplatser har Kunskapsnavet inte, utan det handlar istället om aktivitetsmål.

– Vi ska sammanställa och tillgängliggöra nationell och internationell kunskap och skapa en kunskapsplattform som kommer vara tillgänglig för alla. Vi vill också stärka samverkan och erfarenhetsutbytet mellan olika aktörer och arbeta för en konkurrenskraftig svensk animalieproduktion. Det vi kan mäta är olika aktiviteter som vi genomför, och den här workshopen var en sådan typ av aktivitet, förklarar Sofia.

 

Om Kunskapsnav animalieproduktion

  • Upphovet till Kunskapsnav animalieproduktion är rapporten ”Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande” från 2018, där Jordbruksverket konstaterade att det saknas någon som har ett övergripande ansvar för kunskapsförsörjningen inom byggande för animalieproduktion. Rapporten var resultatet av ett regeringsuppdrag som syftade till att kartlägga hur kunskapen inom stallbyggnation kan ökas i Sverige, med stärkt livsmedelsförsörjning som långsiktigt mål. 
  • Med rapporten som grund gav regeringen i januari 2023 Jordbruksverket i uppdrag att utse en huvudman och inrätta ett kunskapsnav för stallbyggnation. Uppdraget gick till RISE och regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för perioden 2023 till 2027. Utöver den statliga finansieringen avser navet att söka andra medel för de projekt man vill driva. 
  • I september 2023 invigdes Kunskapsnav animalieproduktion under en ceremoni på de Gröna näringarnas hus i Stockholm. 
  • Organisationen består just nu av en expert på stallbyggnation, en företagsekonomisk expert, två som jobbar med kommunikation, en administratör/eventkoordinator samt en projektkoordinator/chef. Man håller även på att rekrytera tre personer som kommer vara experter på mjölk, nöt respektive gris, samt ytterligare en inom stallbyggnad. Framöver hoppas man även kunna knyta till sig experter på fjäderfä respektive får och lamm.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 22 januari 2024

Senaste

Var med och för svensk grisproduktion framåt – sänd ditt produktionsresultat från WinPig

I år behöver du ha sänt ditt resultat senast den 29 februari för att det ska komma med i beräkningen av medeltalet för 2023. Det gäller resultat både från smågris-och slaktgrisproduktionen. Insända resultat behandlas anonymt och det är de tekniska resultaten från produktions-/omgångsrapporten som sänds. Inga ekonomiska mått kommer med i sändningen. Medeltalet för 2023 beräknas utifrån omgångar/perioder med slutdatum under 2023, det är alltså dessa som ska sändas. Nedan beskriver vi hur du gör för att sända resultatet.

Kommentera