Ökat stöd till djursmittskydd

Regeringen föreslår i sin vårändringsbudget att budgetposten 1:6 ”Bekämpning av smittsamma djursjukdomar” ökas med 314 miljoner kronor.  

Idag (15 april) presenterade regeringen sin vårändringsbudget. Ökade kostnader för att bekämpa smittsamma djursjukdomar har bidragit till en höjning på 314 miljoner kronor i anslaget 1:6 ”Bekämpning av smittsamma djursjukdomar”. Foto: Mostphotos

I statens budget för i år finns för närvarande ett anslag på 133,349 miljoner kronor för ändamålet. Regeringen föreslår nu att budgeten för bekämpning av smittsamma djursjukdomar ska ökas med 314 miljoner kronor till 447,349 miljoner kronor.  

På grund av djursjukdomsutbrott som salmonella, afrikansk svinpest och högpatogen fågelinfluensa under 2023 och 2024 har kostnaderna för ersättningar ökat mer än förväntat därför vill regeringen höja budgeten med 307 miljoner kronor. 

Merkostnader 

Regeringen menar vidare att anslaget även bör höjas med ytterligare 7 miljoner kronor till totalt 314 miljoner kronor då stödet även får användas för utgifter för kommuner som drabbades av utbrottet av afrikansk svinpest och de merkostnader som är kopplade till utbrottet.  

Utbrottet av afrikansk svinpest har medfört konsekvenser för vissa kommuner och för civilsamhället i dessa. Anslaget bör därför ökas med 7 miljoner kronor.

Anslagets ändamål bör vidare utvidgas till att även få användas för utgifter avseende stöd till kommuner direkt drabbade av utbrottet av afrikansk svinpest.

Stödet får användas till kommunernas merkostnader kopplade till utbrottet samt stöd från berörda kommuner till civilsamhället hemmahörande i dessa kommuner som är drabbade av utbrottet av afrikansk svinpest”, står det skrivet i Regeringens proposition 2023/24:99, vårändringsbudgeten för 2024 som regeringen överlämnat till riksdagen.  

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 15 april 2024

Senaste