Kärnområdet finkammas en tredje gång

ASF. Nu mobiliseras frivilliga jägare till att åter söka efter vildsvinskadaver i kärnområdet utanför Fagersta. Insatsen är en viktig pusselbit för att få bekräftat att det inte finns någon pågående smittspridning och på sikt få Sverige friförklarat från afrikansk svinpest. 

Sökinsatserna i kärnområdet kommer att pågå under hela maj månad och eventuellt en bit in i juni. Myndigheterna ser kontinuerligt över restriktionerna men tills vidare gäller fortsatt att det är förbjudet för allmänheten att vistas i större grupper i skog och mark och att de flesta skogsbruksåtgärderna inte är tillåtna. Foto: Jordbruksverket

I helgen tas sökarbetet efter vildsvinskadaver upp på bred front igen utanför Fagersta. Det blir tredje gången som det 148 kvadratkilometer stora kärnområdet söks igenom. 

– Det här är ett väldigt viktigt sök. Även om det inte finns några tecken på pågående smittspridning är det avgörande att få det bekräftat genom en systematisk genomsökning av området. Vårt fortsatta samarbete med Svenska Jägareförbundet och de lokala jägarna är ovärderligt, säger Helena Sixtensdotter, insatschef vid Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Fagersta, i ett pressmeddelande.

Kadaver behöver tas bort

Under hösten hittades ASF-positiva kadaver till och med november månad. Efter en snörik vinter med pausat sökande hittades sedan ytterligare ett positivt kadaver i april. Totalt har man påvisat 63 ASF-positiva djur, varav samtliga har dött innan september månads slut, vilket tyder på att det inte pågått någon smittspridning sedan dess.

– När sökinsatserna nu kommer igång igen är det sannolikt att vi hittar enstaka kadaver eller skelettrester från vildsvin som dött av afrikansk svinpest. Under förutsättning att de bedöms ha dött för länge sedan kommer sådana fynd inte ändra vår syn på smittläget. Men eftersom virus kan överleva länge i kadaverrester så är det viktigt att också äldre kadaver hittas och avlägsnas från miljön, förklarar Karl Ståhl, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 maj 2024

Senaste