Gör din röst hörd i EU

Nu finns det en webbenkät som alla lantbrukare i EU kan fylla i för att delge sina synpunkter om regelförenkling.

Gör din röst hörd i EU:s webbenkät ”Förenkling - jordbrukarnas synpunkter” fram till 8 april. Foto: Mostphotos 

Enkäten är öppen till och med den 8 april och innehåller korta frågor på alla EU-språk. Den ska enligt uppgift ta ungefär 20 minuter att svara på. Här är några exempel på frågor som berörs i enkäten:

  • Hur mycket tid ägnas åt administrativa uppgifter i samband med tillämpningen av stöd- och rapporteringsskyldigheter varje år?
  • Används mobila enheter för att tillhandahålla geotaggade foton?
  • Hur bedöms olika förfaranden och regler som gäller för jordbruksföretag och hur komplexa upplevs de vara?
  • Används extern hjälp för att förbereda ansökan om stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023?

Genom att ställa frågor direkt till lantbrukarna hoppas man i EU-kommissionen få värdefull återkoppling och en större förståelse till vad som ses som de största problemen till stor administrativ börda och komplexitet till följd av EU-regler.

– Med den här enkäten vänder sig EU-kommissionen direkt till jordbrukarna för att få insikter om de administrativa bördor som de ställs inför i sitt dagliga arbete. Dessa insikter kommer att ge en tydligare bild av de specifika problem som jordbrukare i hela EU står inför och göra det möjligt för oss att ta fram riktade åtgärder som minskar komplexiteten och främjar förenklingen. Jag uppmuntrar därför alla jordbrukare att dela med sig av sina synpunkter och bidra med sina röster i den här enkäten, säger jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. Foto: Madeleine Rapp

I mitten av april kommer preliminära resultat att presenteras. Förutom webbenkäten kommer även intervjuer att anordnas med jordbrukarorganisationer för att få en mer komplett bild av läget.

Resultaten kommer sedan att ingå i en detaljerad analys som ska bli offentlig i höst, vars syfte är att klargöra källorna till komplexitet för jordbrukarna.

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

 
Artikeln publicerades måndag den 11 mars 2024

Senaste

HKScan vill framtidssäkra svensk grisköttsproduktion

Det är medvind för svensk köttproduktion på flera sätt; självförsörjningsgraden har kommit upp på agendan och veganvindarna har vänt. Allt fler inser köttets värde som en näringsrik del av kosten, och djurens betydelse i kretsloppet. På HKScan tror man starkt på svensk grisköttsproduktion. Därför jobbar man på flera fronter för att framtidssäkra den och erbjuda uppfödarna långsiktigt hållbara förutsättningar. Inköpsdirektör Torbjörn Lithell berättar om fyra av pusselbitarna i arbetet.  

 

Kommentera